PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O METODOLOGIJI IZDELAVE IN IZDAJI ENERGETSKIH IZKAZNIC STAVB

Kaj je energetska izkaznica?

Energetska izkaznica je potrdilo, da stavbadosega predpisano energetsko učinkovitost. Energetski izkaznici za obstoječe stavbeso priložena priporočila za stroškovno upravičene izboljšave energetske učinkovitosti. Za novogradnje se pripravijo izračuni, ki se upoštevajo pri projektiranju in gradnji. Veljavnost energetske izkaznice je 10 let. Izdelujejo jo lahko neodvisni strokovnjaki iz 68.d člena Energetskega zakona (z licenco) na zahtevo stranke. Energetsko izkaznico lahko izdajajo le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo...


>> VEČ

Kaj mora najemodajalec oz. lastnik vedeti o energetskih izkaznicah?

Obveznost lastnika je, da pri prodaji ali oddaji stavbe v najem predloži stranki energetsko izkaznico.


>> VEČ

Kaj mora nepremičninska agencija vedeti o energetski izkaznici?

Obveznost lastnika stanovanja je, da pri prodaji ali oddaji stavbe v najem predloži stranki energetsko izkaznico. Energetska izkaznica stavbe je namenjena tudi nepremičninskim agencijam, ki energetsko izkaznico lahko uporabijo kot dodatno dokazilo o strokovno opravljeni storitvi posredovanja v prometu z nepremičninami.


>> VEČ

Katere stavbe so izvzete?

Energetske izkaznice niso obvezujoče za: stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene oz. verske dejavnosti stavbe, ki so spomeniškovarstveno zaščitene. Vendar slednje le, če bi njihovo prilagajanje energetski učinkovitosti spremenilo njihovo naravo lastnike začasnih stavb (postavljenih za dobo, krajšo od dveh let), industrijskih stavb, delavnic in nestanovanjskih kmetijskih stavb stavbe ali dele stavb s tlorisno uporabno površino manj od 50 kvadratnih metrov. Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb izvezame tudi zaklonišča


>> VEČ

Kdo potrebuje energetsko izkaznico?

Nove stavbe Obstoječe stavbe pri prodaji in najemu Obvezna namestitev izkaznice na vidnem mestu v stavbah z uporabno površino nad 1000/250 m2, v katerih je javna uprava oziroma se v njih izvajajo javne storitve za večje število ljudi


>> VEČ

Naloga energetske izkaznice

Informacijsko promocijski inštrument kot spodbuda k nakupu ali najemu energetsko učinkovitejših stavb, k povečanju energetske učinkovitosti, k spremljanju porabe energije in gospodarnemu obnašanju. Pri nakupu in najemu nepremičnine služi tudi kot instrument za verifikacijo navedenih podatkov o rabi energije v objekta.


>> VEČ

Namestitev energetske izkaznice v javnih stavbah

S celotno uporabno površino nad 1000/ 250 m2 v lasti države ali lokalnih skupnosti, ki jih uporabljajo državni organi ali organi lokalnih skupnosti oziroma organizacije, ki zagotavljajo javne storitve večjemu številu oseb in jih zato te pogosto obiskujejo, mora upravnik stavbe veljavno energetsko izkaznico namestiti na vidno mesto. Poleg so lahko na viden način prikazani tudi razponi priporočenih in dejanskih notranjih temperatur ter drugi pomembni klimatski podatki. Vrste teh stavb...


>> VEČ

Obveznost predložitve izkaznice novozgrajene stavbe

Kdo jo predloži (pridobi): investitor Komu jo predloži: upravnemu organu, izkaznica je obvezna sestavina projekta izvedenih del Kdaj jo predloži: pred vložitvijo zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja


>> VEČ

Obveznost predložitve izkaznice obstoječe stavbe

Kdo jo predloži? lastnik stavbe ali njenega dela Komu jo predložit? kupcu ali najemniku Kdaj jo predložit? v primeru prodaje ali oddaje v najem stavbe ali njenega dela najpozneje pred sklenitvijo pogodbe Namesto izkaznice za del stavbe se lahko predloži izkaznica za celotno stavbo Izjeme, ko izkaznice ni treba predložiti: oddaja v najem, za obdobje krajše od enega leta, ter v primerih razlastitve ali prodaje v postopku izvršbe ali stečajnem postopku


>> VEČ

Register energetskih izkaznic

Ministrstvo za okolje in prostor vodi register izdanih energetskih izkaznic, ki je javen ter povezan s katastrom stavb (identifikacijska številka stavbe bo osnova). V register se vpišejo podatki o energetski izkaznici, podatki o izdajatelju in podatki o izdelovalcu energetske izkaznice (osebno ime ter številka in datum izdaje licence). Izdaja energetske izkaznice se zaključi z vpisom elektronske oblike energetske izkaznice v register. Vpis energetske izkaznice v register je na podlagi pooblastila izdajatelja dolžan...


>> VEČ
0123456789

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O METODOLOGIJI IZDELAVE IN IZDAJI ENERGETSKIH IZKAZNIC STAVB

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je skladno s spremembo Direktive o energetski učinkovitosti v stavbah objavilo Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Ur.l. RS, št. 93/2012), ki je potreben za vzpostavitev sistema energetskih izkaznic.

 

Bistvena sprememba pravilnika je upoštevanje metodologije Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list 52/2010).

 

Povezava do Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Ur.l. RS, št. 93/2012) je tukaj.

Kontakt

AREAL INVEST d.o.o.
Usnjarska ul. 9
SI - 2000   Maribor
SAMO IZLAKAR
041 / 915 364
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.