Z lastno sončno elektrarno do samooskrbe z električno energijo

Kaj je energetska izkaznica?

Energetska izkaznica je potrdilo, da stavbadosega predpisano energetsko učinkovitost. Energetski izkaznici za obstoječe stavbeso priložena priporočila za stroškovno upravičene izboljšave energetske učinkovitosti. Za novogradnje se pripravijo izračuni, ki se upoštevajo pri projektiranju in gradnji. Veljavnost energetske izkaznice je 10 let. Izdelujejo jo lahko neodvisni strokovnjaki iz 68.d člena Energetskega zakona (z licenco) na zahtevo stranke. Energetsko izkaznico lahko izdajajo le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo...


>> VEČ

Kaj mora najemodajalec oz. lastnik vedeti o energetskih izkaznicah?

Obveznost lastnika je, da pri prodaji ali oddaji stavbe v najem predloži stranki energetsko izkaznico.


>> VEČ

Kaj mora nepremičninska agencija vedeti o energetski izkaznici?

Obveznost lastnika stanovanja je, da pri prodaji ali oddaji stavbe v najem predloži stranki energetsko izkaznico. Energetska izkaznica stavbe je namenjena tudi nepremičninskim agencijam, ki energetsko izkaznico lahko uporabijo kot dodatno dokazilo o strokovno opravljeni storitvi posredovanja v prometu z nepremičninami.


>> VEČ

Katere stavbe so izvzete?

Energetske izkaznice niso obvezujoče za: stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene oz. verske dejavnosti stavbe, ki so spomeniškovarstveno zaščitene. Vendar slednje le, če bi njihovo prilagajanje energetski učinkovitosti spremenilo njihovo naravo lastnike začasnih stavb (postavljenih za dobo, krajšo od dveh let), industrijskih stavb, delavnic in nestanovanjskih kmetijskih stavb stavbe ali dele stavb s tlorisno uporabno površino manj od 50 kvadratnih metrov. Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb izvezame tudi zaklonišča


>> VEČ

Kdo potrebuje energetsko izkaznico?

Nove stavbe Obstoječe stavbe pri prodaji in najemu Obvezna namestitev izkaznice na vidnem mestu v stavbah z uporabno površino nad 1000/250 m2, v katerih je javna uprava oziroma se v njih izvajajo javne storitve za večje število ljudi


>> VEČ

Naloga energetske izkaznice

Informacijsko promocijski inštrument kot spodbuda k nakupu ali najemu energetsko učinkovitejših stavb, k povečanju energetske učinkovitosti, k spremljanju porabe energije in gospodarnemu obnašanju. Pri nakupu in najemu nepremičnine služi tudi kot instrument za verifikacijo navedenih podatkov o rabi energije v objekta.


>> VEČ

Namestitev energetske izkaznice v javnih stavbah

S celotno uporabno površino nad 1000/ 250 m2 v lasti države ali lokalnih skupnosti, ki jih uporabljajo državni organi ali organi lokalnih skupnosti oziroma organizacije, ki zagotavljajo javne storitve večjemu številu oseb in jih zato te pogosto obiskujejo, mora upravnik stavbe veljavno energetsko izkaznico namestiti na vidno mesto. Poleg so lahko na viden način prikazani tudi razponi priporočenih in dejanskih notranjih temperatur ter drugi pomembni klimatski podatki. Vrste teh stavb...


>> VEČ

Obveznost predložitve izkaznice novozgrajene stavbe

Kdo jo predloži (pridobi): investitor Komu jo predloži: upravnemu organu, izkaznica je obvezna sestavina projekta izvedenih del Kdaj jo predloži: pred vložitvijo zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja


>> VEČ

Obveznost predložitve izkaznice obstoječe stavbe

Kdo jo predloži? lastnik stavbe ali njenega dela Komu jo predložit? kupcu ali najemniku Kdaj jo predložit? v primeru prodaje ali oddaje v najem stavbe ali njenega dela najpozneje pred sklenitvijo pogodbe Namesto izkaznice za del stavbe se lahko predloži izkaznica za celotno stavbo Izjeme, ko izkaznice ni treba predložiti: oddaja v najem, za obdobje krajše od enega leta, ter v primerih razlastitve ali prodaje v postopku izvršbe ali stečajnem postopku


>> VEČ

Register energetskih izkaznic

Ministrstvo za okolje in prostor vodi register izdanih energetskih izkaznic, ki je javen ter povezan s katastrom stavb (identifikacijska številka stavbe bo osnova). V register se vpišejo podatki o energetski izkaznici, podatki o izdajatelju in podatki o izdelovalcu energetske izkaznice (osebno ime ter številka in datum izdaje licence). Izdaja energetske izkaznice se zaključi z vpisom elektronske oblike energetske izkaznice v register. Vpis energetske izkaznice v register je na podlagi pooblastila izdajatelja dolžan...


>> VEČ
0123456789

Z lastno sončno elektrarno do samooskrbe z električno energijo

Sprejeta je bila uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije. Zdaj je uradno možno izkoriščati sončno energijo znotraj lastnega električnega omrežja hiše.

Sprejem ukrepa bo omogočal gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem (MPO) samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (OVE) na podlagi neto merjenja. To pomeni, da bodo lastniki naprav za samooskrbo imeli obračunano porabo električne energije ob zaključku koledarskega leta na način, da se bo upoštevala razlika med dovedeno in odvedeno električno energijo. Postavitev in priklop naprave za samooskrbo na notranjo nizkonapetostno inštalacijo stavbe je prvenstveno namenjena pokrivanju potreb gospodinjstva/MPO po električni energiji na letnem nivoju in ne proizvajanje viškov energije oziroma prodaja proizvedene električne energije. V primeru, da bo dovedena energija večja od odvedene (kar pomeni, da gospodinjstvo/MPO ne pokriva vseh svojih potreb), bo lastnik naprave kupil manjko/razliko energije. V primeru, da bo oddane več energije kot pa prejete (poraba gospodinjstva/MPO je manjša od količine proizvedene električne energije), pa se višek podari dobavitelju električne energije (trgovcu). Ker ne bo prodaje električne energije tudi ni potrebe po registraciji fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti, saj v primeru samooskrbe ne gre za opravljanje pridobitne dejavnosti.
 
Pozitivni učinki uvedbe ukrepa so poleg znižanja računa za električno energijo gospodinjstvom in MPO, ki se bodo samooskrbovali, še pridobivanje električne energije iz OVE in s tem doprinos k zavezam Slovenije k trajnostnemu razvoju, zmanjševanje energetske odvisnosti in zmanjševanje izpustov CO
2
. Ukrep ne bo obremenjeval podporne sheme za OVE in SPTE, proizvodnja in poraba električne energije na lokalnem nivoju pa bo razbremenjevala SN in VN omrežje in s tem manjšala izgube pri prenosu energije po daljnovodih. Ukrep je namenjen spodbujanju slovenske industrije in razvoja in generira nova delovna mesta (industrija, krovci električarji, monterji, inženirji, administracija).

Poleg Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije bo sprejet tudi Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz OVE, ki bo predpisal določene varnostne zahteve za te naprave, da bo zagotovljena zaščita ljudi, živali in premoženja pred nevarnostmi, ki izhajajo iz same naprave in pred nevarnostni, ki jih lahko povzročijo zunanji vplivi na napravo. (vir: MZI)


PV 1

 

 

 

 

Za lažji nadzor razvoja samooskrbe z neto merjenjem sta predpisani omejitvi glede maksimalne letne kvote priključene moči na 10 MVA ter maksimalno dovoljene nazivne moči naprave na 11 kVA


Več podatkov dobite tukaj.
 
 

 

Kontakt

AREAL INVEST d.o.o.
Usnjarska ul. 9
SI - 2000   Maribor
SAMO IZLAKAR
041 / 915 364
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.