100 % SUBVENCIJE EKO SKLADA

Kaj je energetska izkaznica?

Energetska izkaznica je potrdilo, da stavbadosega predpisano energetsko učinkovitost. Energetski izkaznici za obstoječe stavbeso priložena priporočila za stroškovno upravičene izboljšave energetske učinkovitosti. Za novogradnje se pripravijo izračuni, ki se upoštevajo pri projektiranju in gradnji. Veljavnost energetske izkaznice je 10 let. Izdelujejo jo lahko neodvisni strokovnjaki iz 68.d člena Energetskega zakona (z licenco) na zahtevo stranke. Energetsko izkaznico lahko izdajajo le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo...


>> VEČ

Kaj mora najemodajalec oz. lastnik vedeti o energetskih izkaznicah?

Obveznost lastnika je, da pri prodaji ali oddaji stavbe v najem predloži stranki energetsko izkaznico.


>> VEČ

Kaj mora nepremičninska agencija vedeti o energetski izkaznici?

Obveznost lastnika stanovanja je, da pri prodaji ali oddaji stavbe v najem predloži stranki energetsko izkaznico. Energetska izkaznica stavbe je namenjena tudi nepremičninskim agencijam, ki energetsko izkaznico lahko uporabijo kot dodatno dokazilo o strokovno opravljeni storitvi posredovanja v prometu z nepremičninami.


>> VEČ

Katere stavbe so izvzete?

Energetske izkaznice niso obvezujoče za: stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene oz. verske dejavnosti stavbe, ki so spomeniškovarstveno zaščitene. Vendar slednje le, če bi njihovo prilagajanje energetski učinkovitosti spremenilo njihovo naravo lastnike začasnih stavb (postavljenih za dobo, krajšo od dveh let), industrijskih stavb, delavnic in nestanovanjskih kmetijskih stavb stavbe ali dele stavb s tlorisno uporabno površino manj od 50 kvadratnih metrov. Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb izvezame tudi zaklonišča


>> VEČ

Kdo potrebuje energetsko izkaznico?

Nove stavbe Obstoječe stavbe pri prodaji in najemu Obvezna namestitev izkaznice na vidnem mestu v stavbah z uporabno površino nad 1000/250 m2, v katerih je javna uprava oziroma se v njih izvajajo javne storitve za večje število ljudi


>> VEČ

Naloga energetske izkaznice

Informacijsko promocijski inštrument kot spodbuda k nakupu ali najemu energetsko učinkovitejših stavb, k povečanju energetske učinkovitosti, k spremljanju porabe energije in gospodarnemu obnašanju. Pri nakupu in najemu nepremičnine služi tudi kot instrument za verifikacijo navedenih podatkov o rabi energije v objekta.


>> VEČ

Namestitev energetske izkaznice v javnih stavbah

S celotno uporabno površino nad 1000/ 250 m2 v lasti države ali lokalnih skupnosti, ki jih uporabljajo državni organi ali organi lokalnih skupnosti oziroma organizacije, ki zagotavljajo javne storitve večjemu številu oseb in jih zato te pogosto obiskujejo, mora upravnik stavbe veljavno energetsko izkaznico namestiti na vidno mesto. Poleg so lahko na viden način prikazani tudi razponi priporočenih in dejanskih notranjih temperatur ter drugi pomembni klimatski podatki. Vrste teh stavb...


>> VEČ

Obveznost predložitve izkaznice novozgrajene stavbe

Kdo jo predloži (pridobi): investitor Komu jo predloži: upravnemu organu, izkaznica je obvezna sestavina projekta izvedenih del Kdaj jo predloži: pred vložitvijo zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja


>> VEČ

Obveznost predložitve izkaznice obstoječe stavbe

Kdo jo predloži? lastnik stavbe ali njenega dela Komu jo predložit? kupcu ali najemniku Kdaj jo predložit? v primeru prodaje ali oddaje v najem stavbe ali njenega dela najpozneje pred sklenitvijo pogodbe Namesto izkaznice za del stavbe se lahko predloži izkaznica za celotno stavbo Izjeme, ko izkaznice ni treba predložiti: oddaja v najem, za obdobje krajše od enega leta, ter v primerih razlastitve ali prodaje v postopku izvršbe ali stečajnem postopku


>> VEČ

Register energetskih izkaznic

Ministrstvo za okolje in prostor vodi register izdanih energetskih izkaznic, ki je javen ter povezan s katastrom stavb (identifikacijska številka stavbe bo osnova). V register se vpišejo podatki o energetski izkaznici, podatki o izdajatelju in podatki o izdelovalcu energetske izkaznice (osebno ime ter številka in datum izdaje licence). Izdaja energetske izkaznice se zaključi z vpisom elektronske oblike energetske izkaznice v register. Vpis energetske izkaznice v register je na podlagi pooblastila izdajatelja dolžan...


>> VEČ
0123456789

100 % SUBVENCIJE EKO SKLADA

Eko sklad s 100-odstotnimi subvencijami za menjavo kurilnih naprav, subvencije tudi občinam za električne polnilnice

 

Eko sklad tistim lastnikom nepremičnin, ki so prejemniki redne denarne socialne pomoči in živijo na degradiranih območjih, povrne celoten strošek zamenjave starih peči. Poleg izboljšanja kakovosti zraka ta ukrep prispeva k zmanjševanju energetske revščine. Po novem bodo do teh spodbud upravičeni tudi prejemniki varstvenega dodatka in tisti prejemniki redne denarne socialne pomoči, ki so najemniki občinskih stanovanj. Poleg tega bodo ponovno na voljo nepovratna sredstva Eko sklada občinam za polnilne postaje za električna vozila.

Eko sklad že od konca leta 2015 občanom, ki prejemajo redno denarno socialno pomoč in so lastniki, solastniki ali etažni lastniki stavbe ali stanovanja, ki se nahaja na enem izmed območij, degradiranih zaradi onesnaženega zraka (občine s sprejetimi Odloki o načrtu za kakovost zraka), v celoti pokrije strošek zamenjave starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi, okolju prijaznejšimi kurilnimi napravami na lesno biomaso. Z novim javnim pozivom Eko sklada pa so upravičene osebe za ta ukrep še:

·         najemniki stanovanjskih enot v lasti občin, ki so v času oddaje vloge na javni poziv upravičeni do denarne socialne pomoči, ki ni izredna denarna socialna pomoč, in imajo stalno prebivališče ali dovoljenje za stalno bivanje v tej enoti;4

·         lastniki, solastniki ali etažni lastniki stavbe ali stanovanja, ki so v času oddaje vloge na javni poziv upravičeni do varstvenega dodatka in imajo stalno prebivališče v Sloveniji.

Območja oziroma občine, kjer velja poziv, so občine na degradiranih območjih, in sicer so to občine Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Trbovlje in Zagorje. Nepovratna finančna spodbuda pa je lahko dodeljena le v primeru, če občinski akt ali lokalni energetski koncept na tem območju ne določata drugega prednostnega načina ogrevanja.

 

Višina posamezne nepovratne finančne spodbude ostaja enaka kot doslej, in sicer do 100 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

·         8.000 EUR za malo kurilno napravo na lesno biomaso, in sicer na polena, sekance in kombinirano kurjavo, ki ni enosobna kurilna naprava, osnovna peč ali odprti kamin;

·         6.000 EUR za malo kurilno napravo na lesno biomaso, in sicer na pelete, ki ni enosobna kurilna naprava, osnovna peč ali odprti kamin;

·         4.000 EUR za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin) in

·         2.000 EUR za enosobno kurilno napravo. Spodbuda se lahko nakaže tudi neposredno na bančni račun izvajalca, tako da prejemnikom spodbude ni potrebno založiti sredstev za izvedbo naložbe.

Namen javnega poziva je zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka ter večja raba obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stanovanjskih stavbah. Ukrep se financira s sredstva Sklada za podnebne spremembe, v skupnem znesku 440.000 EUR.

 

Poleg tega bodo od petka ponovno na voljo nepovratna sredstva Eko sklada občinam za električne polnilnice. Okolju prijaznejša vozila za cestni promet, kamor sodijo tudi električna vozila, predstavljajo možnost za zmanjševanje emisij CO2, PM10 in drugih emisij ter doseganje trajnostne mobilnosti. Za široko rabo električnih vozil je treba uporabnikom zagotoviti primerno infrastrukturo za njihovo polnjenje, pri čemer je potrebno pokriti ključna strateška mesta, kamor zagotovo spadajo tudi zavarovana območja narave in območja Natura 2000 z močnim turističnim potencialom. Eko sklad bo tako občinam, ki imajo delež ozemlja na območjih Natura 2000 oziroma na zavarovanih območjih, ponovno ponudil nepovratne finančne spodbude za električne polnilnice v višini do 100 % vrednosti cene za posamezno polnilno postajo, ki ne vključuje DDV; vendar ne več kot 3.000,00 EUR za posamezno AC polnilno postajo oziroma ne več kot 5.000 EUR za posamezno DC polnilno postajo. Polnilne postaje morajo izpolnjevati tehnične zahteve, določene v Uredbi o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu. Ukrep se prav tako financira s sredstvi Sklada za podnebne spremembe, v skupni višini 400.000 EUR.

 

Povezave: EKO SKLAD

 

Kontakt

AREAL INVEST d.o.o.
Usnjarska ul. 9
SI - 2000   Maribor
SAMO IZLAKAR
041 / 915 364
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.