DOMOV

Kaj je energetska izkaznica?

Energetska izkaznica je potrdilo, da stavbadosega predpisano energetsko učinkovitost. Energetski izkaznici za obstoječe stavbeso priložena priporočila za stroškovno upravičene izboljšave energetske učinkovitosti. Za novogradnje se pripravijo izračuni, ki se upoštevajo pri projektiranju in gradnji. Veljavnost energetske izkaznice je 10 let. Izdelujejo jo lahko neodvisni strokovnjaki iz 68.d člena Energetskega zakona (z licenco) na zahtevo stranke. Energetsko izkaznico lahko izdajajo le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo...


>> VEČ

Kaj mora najemodajalec oz. lastnik vedeti o energetskih izkaznicah?

Obveznost lastnika je, da pri prodaji ali oddaji stavbe v najem predloži stranki energetsko izkaznico.


>> VEČ

Kaj mora nepremičninska agencija vedeti o energetski izkaznici?

Obveznost lastnika stanovanja je, da pri prodaji ali oddaji stavbe v najem predloži stranki energetsko izkaznico. Energetska izkaznica stavbe je namenjena tudi nepremičninskim agencijam, ki energetsko izkaznico lahko uporabijo kot dodatno dokazilo o strokovno opravljeni storitvi posredovanja v prometu z nepremičninami.


>> VEČ

Katere stavbe so izvzete?

Energetske izkaznice niso obvezujoče za: stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene oz. verske dejavnosti stavbe, ki so spomeniškovarstveno zaščitene. Vendar slednje le, če bi njihovo prilagajanje energetski učinkovitosti spremenilo njihovo naravo lastnike začasnih stavb (postavljenih za dobo, krajšo od dveh let), industrijskih stavb, delavnic in nestanovanjskih kmetijskih stavb stavbe ali dele stavb s tlorisno uporabno površino manj od 50 kvadratnih metrov. Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb izvezame tudi zaklonišča


>> VEČ

Kdo potrebuje energetsko izkaznico?

Nove stavbe Obstoječe stavbe pri prodaji in najemu Obvezna namestitev izkaznice na vidnem mestu v stavbah z uporabno površino nad 1000/250 m2, v katerih je javna uprava oziroma se v njih izvajajo javne storitve za večje število ljudi


>> VEČ

Naloga energetske izkaznice

Informacijsko promocijski inštrument kot spodbuda k nakupu ali najemu energetsko učinkovitejših stavb, k povečanju energetske učinkovitosti, k spremljanju porabe energije in gospodarnemu obnašanju. Pri nakupu in najemu nepremičnine služi tudi kot instrument za verifikacijo navedenih podatkov o rabi energije v objekta.


>> VEČ

Namestitev energetske izkaznice v javnih stavbah

S celotno uporabno površino nad 1000/ 250 m2 v lasti države ali lokalnih skupnosti, ki jih uporabljajo državni organi ali organi lokalnih skupnosti oziroma organizacije, ki zagotavljajo javne storitve večjemu številu oseb in jih zato te pogosto obiskujejo, mora upravnik stavbe veljavno energetsko izkaznico namestiti na vidno mesto. Poleg so lahko na viden način prikazani tudi razponi priporočenih in dejanskih notranjih temperatur ter drugi pomembni klimatski podatki. Vrste teh stavb...


>> VEČ

Obveznost predložitve izkaznice novozgrajene stavbe

Kdo jo predloži (pridobi): investitor Komu jo predloži: upravnemu organu, izkaznica je obvezna sestavina projekta izvedenih del Kdaj jo predloži: pred vložitvijo zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja


>> VEČ

Obveznost predložitve izkaznice obstoječe stavbe

Kdo jo predloži? lastnik stavbe ali njenega dela Komu jo predložit? kupcu ali najemniku Kdaj jo predložit? v primeru prodaje ali oddaje v najem stavbe ali njenega dela najpozneje pred sklenitvijo pogodbe Namesto izkaznice za del stavbe se lahko predloži izkaznica za celotno stavbo Izjeme, ko izkaznice ni treba predložiti: oddaja v najem, za obdobje krajše od enega leta, ter v primerih razlastitve ali prodaje v postopku izvršbe ali stečajnem postopku


>> VEČ

Register energetskih izkaznic

Ministrstvo za okolje in prostor vodi register izdanih energetskih izkaznic, ki je javen ter povezan s katastrom stavb (identifikacijska številka stavbe bo osnova). V register se vpišejo podatki o energetski izkaznici, podatki o izdajatelju in podatki o izdelovalcu energetske izkaznice (osebno ime ter številka in datum izdaje licence). Izdaja energetske izkaznice se zaključi z vpisom elektronske oblike energetske izkaznice v register. Vpis energetske izkaznice v register je na podlagi pooblastila izdajatelja dolžan...


>> VEČ
0123456789

100 % SUBVENCIJE EKO SKLADA

Eko sklad s 100-odstotnimi subvencijami za menjavo kurilnih naprav, subvencije tudi občinam za električne polnilnice

 

Eko sklad tistim lastnikom nepremičnin, ki so prejemniki redne denarne socialne pomoči in živijo na degradiranih območjih, povrne celoten strošek zamenjave starih peči. Poleg izboljšanja kakovosti zraka ta ukrep prispeva k zmanjševanju energetske revščine. Po novem bodo do teh spodbud upravičeni tudi prejemniki varstvenega dodatka in tisti prejemniki redne denarne socialne pomoči, ki so najemniki občinskih stanovanj. Poleg tega bodo ponovno na voljo nepovratna sredstva Eko sklada občinam za polnilne postaje za električna vozila.

Eko sklad že od konca leta 2015 občanom, ki prejemajo redno denarno socialno pomoč in so lastniki, solastniki ali etažni lastniki stavbe ali stanovanja, ki se nahaja na enem izmed območij, degradiranih zaradi onesnaženega zraka (občine s sprejetimi Odloki o načrtu za kakovost zraka), v celoti pokrije strošek zamenjave starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi, okolju prijaznejšimi kurilnimi napravami na lesno biomaso. Z novim javnim pozivom Eko sklada pa so upravičene osebe za ta ukrep še:

·         najemniki stanovanjskih enot v lasti občin, ki so v času oddaje vloge na javni poziv upravičeni do denarne socialne pomoči, ki ni izredna denarna socialna pomoč, in imajo stalno prebivališče ali dovoljenje za stalno bivanje v tej enoti;4

·         lastniki, solastniki ali etažni lastniki stavbe ali stanovanja, ki so v času oddaje vloge na javni poziv upravičeni do varstvenega dodatka in imajo stalno prebivališče v Sloveniji.

Območja oziroma občine, kjer velja poziv, so občine na degradiranih območjih, in sicer so to občine Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Trbovlje in Zagorje. Nepovratna finančna spodbuda pa je lahko dodeljena le v primeru, če občinski akt ali lokalni energetski koncept na tem območju ne določata drugega prednostnega načina ogrevanja.

 

Višina posamezne nepovratne finančne spodbude ostaja enaka kot doslej, in sicer do 100 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

·         8.000 EUR za malo kurilno napravo na lesno biomaso, in sicer na polena, sekance in kombinirano kurjavo, ki ni enosobna kurilna naprava, osnovna peč ali odprti kamin;

·         6.000 EUR za malo kurilno napravo na lesno biomaso, in sicer na pelete, ki ni enosobna kurilna naprava, osnovna peč ali odprti kamin;

·         4.000 EUR za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin) in

·         2.000 EUR za enosobno kurilno napravo. Spodbuda se lahko nakaže tudi neposredno na bančni račun izvajalca, tako da prejemnikom spodbude ni potrebno založiti sredstev za izvedbo naložbe.

Namen javnega poziva je zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka ter večja raba obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stanovanjskih stavbah. Ukrep se financira s sredstva Sklada za podnebne spremembe, v skupnem znesku 440.000 EUR.

 

Poleg tega bodo od petka ponovno na voljo nepovratna sredstva Eko sklada občinam za električne polnilnice. Okolju prijaznejša vozila za cestni promet, kamor sodijo tudi električna vozila, predstavljajo možnost za zmanjševanje emisij CO2, PM10 in drugih emisij ter doseganje trajnostne mobilnosti. Za široko rabo električnih vozil je treba uporabnikom zagotoviti primerno infrastrukturo za njihovo polnjenje, pri čemer je potrebno pokriti ključna strateška mesta, kamor zagotovo spadajo tudi zavarovana območja narave in območja Natura 2000 z močnim turističnim potencialom. Eko sklad bo tako občinam, ki imajo delež ozemlja na območjih Natura 2000 oziroma na zavarovanih območjih, ponovno ponudil nepovratne finančne spodbude za električne polnilnice v višini do 100 % vrednosti cene za posamezno polnilno postajo, ki ne vključuje DDV; vendar ne več kot 3.000,00 EUR za posamezno AC polnilno postajo oziroma ne več kot 5.000 EUR za posamezno DC polnilno postajo. Polnilne postaje morajo izpolnjevati tehnične zahteve, določene v Uredbi o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu. Ukrep se prav tako financira s sredstvi Sklada za podnebne spremembe, v skupni višini 400.000 EUR.

 

Povezave: EKO SKLAD

 

Obvezen detektor CO od 1. januarja 2017

Obvezen detektor CO: od 1. januarja 2017

Če imate v vašem domu (hiši ali stanovanju) kurilno napravo, katere delovanje je odvisno od zraka v prostoru, morate po Pravilniku za vgradnjo kurilnih naprav (Uradni list RS 100/2013) do 1. januarja 2017 nabaviti in namestiti detektor ogljikovega monoksida (CO). Povedano enostavneje: Če imate doma kurišče na biomaso, kurilno olje ali plin, ki zrak za gorenje pridobiva iz prostora, morate namestiti detektor CO.

 

Ne samo zaradi predpisa

Pogosto lahko slišimo in preberemo mnenja, da gre za še eno kaprico države, zaradi katere bodo dobro zaslužili prodajalci detektorjev. Takšno razmišljanje je odveč in škodljivo, kajti ogljikovega monoksida se ni zastonj prijel nadimek »tihi ubijalec«. Gre namreč za smrtonosen plin brez barve, vonja in okusa, zato ga človek s svojimi čutili ne more zaznati. Ob doseženi zadostni koncentraciji tega plina v zaprtem prostoru človek preprosto zaspi in umre.

 

Zakaj pride do previsoke ravni CO?

Ogljikov monoksid je produkt nepopolnega izgorevanja fosilnih goriv in biomase. Do prekoračitve mejne koncentracije CO v prostoru najpogosteje pride zaradi nepravilnega delovanja, pomanjkljivega vzdrževanja ali nepravilne vgradnje kurilne naprave. Nevarna koncentracija je lahko dosežena tudi zaradi neustreznega prezračevanja oziroma nezadostnega dovoda svežega zraka v prostor, kjer se nahaja kurilna naprava.

Do zastrupitev z ogljikovim monoksidom prihaja tudi zaradi delovanja motornih vozil ali strojev (agregati, motorne žage, itd.) v zaprtem prostoru.

 

Pomembna je pravilna namestitev detektorja

Detektor ogljikovega monoksida, ki z zvočnim signalom opozori na prekoračeno mejno koncentracijo CO v prostoru, je potrebno pravilno namestiti, sicer ni nujno, da bo pravočasno opozoril na nevarnost.

Namestiti ga je potrebno v bližino kurilne naprave. Ker je ogljikov monoksid lažji od zraka, mesto namestitve izberemo tako, da se nahaja vsaj 150 centimetrov od tal in vsaj 30 centimetrov nižje od stropa. Mnogo proizvajalcev priporoča, da ga ne namestimo manj kot 2 metra in ne več kot 4 metre od kurilne naprave.  

 

Kako ravnati ob povečani koncentraciji CO?

Če detektor z zvočnim signalom javi prekoračeno mejno koncentracijo ogljikovega monoksida, je nujno takoj ukrepati. Najprej odpremo vsa okna in vrata ter takoj ugasnemo vse kurilne naprave. Takoj zatem zapustimo prostor in se ne vrnemo, dokler zvočni alarm na detektorju ne preneha z javljanjem nevarnosti. Če obstaja sum na zastrupitev s CO (glavobol, bruhanje, omotičnost, zaspanost, zmedenost), obvezno pokličemo zdravniško pomoč na številki 112.

 

Pred kakršnimkoli ponovnim zagonom kurilne naprave mora slednjo pregledati pooblaščeni serviser, da se ugotovi in odpravi vzrok za nastajanje ogljikovega monoksida v prostoru. 

ZNAKI ZASTRUPITVE Z OGLJIKOVIM MONOKSIDOM

Blaga zastrupitev: blag glavobol, slabost, bruhanje, omotičnost, oslabelost.

Zmerna zastrupitev: močan glavobol, zaspanost, zmedenost, težave pri mišljenju, motnje vida, zanašanje pri hoji, hitro bitje srca.

Huda zastrupitev: Nezavest, krči, dušenje, bolečina za prsnico, odpoved srca in dihanja, smrt.

 

Na kaj paziti pri nakupu detektorja?

Pred nakupom izbranega detektorja ogljikovega monoksida se pri prodajalcu oziroma v priloženi dokumentaciji prepričajte, da deluje v skladu s standardom SIST EN50291 -1:2010. Preverite tudi življenjsko dobo detektorja, saj je ta časovno omejena. Po določenem času (od 5 do 10 let) se namreč element za zaznavanje CO iztroši in naprava preneha delovati. V večini primerov se splača dodati nekaj evrov in izbrati napravo z daljšo življenjsko dobo.

 

Poleg osnovne funkcije – akustičnega opozarjanja na prekoračeno mejno vrednost CO – imajo nekateri detektorji še dodatne opcije, kot so zaslon s prikazom trenutne in najvišje izmerjene koncentracije, spomin meritev, možnost povezave s hišnim alarmnim sistemom, itd. Te funkcije za opravljanje osnovne naloge detektorja niso nujne, lahko pa pridejo prav, zato pred nakupom razmislite, ali jih potrebujete oziroma ali ste zanje pripravljeni doplačati dva ali tri desetake.

 

Ker je od pravilnega delovanja detektorja ogljikovega monoksida lahko odvisno vaše življenje in življenja vaših bližnjih, priporočamo, da izbor skrčite na izdelke uveljavljenih proizvajalcev z zagotovljeno podporo v Sloveniji.

 

 

vir: www.prijaznejsidom.si

Z lastno sončno elektrarno do samooskrbe z električno energijo

Sprejeta je bila uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije. Zdaj je uradno možno izkoriščati sončno energijo znotraj lastnega električnega omrežja hiše.

Sprejem ukrepa bo omogočal gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem (MPO) samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (OVE) na podlagi neto merjenja. To pomeni, da bodo lastniki naprav za samooskrbo imeli obračunano porabo električne energije ob zaključku koledarskega leta na način, da se bo upoštevala razlika med dovedeno in odvedeno električno energijo. Postavitev in priklop naprave za samooskrbo na notranjo nizkonapetostno inštalacijo stavbe je prvenstveno namenjena pokrivanju potreb gospodinjstva/MPO po električni energiji na letnem nivoju in ne proizvajanje viškov energije oziroma prodaja proizvedene električne energije. V primeru, da bo dovedena energija večja od odvedene (kar pomeni, da gospodinjstvo/MPO ne pokriva vseh svojih potreb), bo lastnik naprave kupil manjko/razliko energije. V primeru, da bo oddane več energije kot pa prejete (poraba gospodinjstva/MPO je manjša od količine proizvedene električne energije), pa se višek podari dobavitelju električne energije (trgovcu). Ker ne bo prodaje električne energije tudi ni potrebe po registraciji fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti, saj v primeru samooskrbe ne gre za opravljanje pridobitne dejavnosti.
 
Pozitivni učinki uvedbe ukrepa so poleg znižanja računa za električno energijo gospodinjstvom in MPO, ki se bodo samooskrbovali, še pridobivanje električne energije iz OVE in s tem doprinos k zavezam Slovenije k trajnostnemu razvoju, zmanjševanje energetske odvisnosti in zmanjševanje izpustov CO
2
. Ukrep ne bo obremenjeval podporne sheme za OVE in SPTE, proizvodnja in poraba električne energije na lokalnem nivoju pa bo razbremenjevala SN in VN omrežje in s tem manjšala izgube pri prenosu energije po daljnovodih. Ukrep je namenjen spodbujanju slovenske industrije in razvoja in generira nova delovna mesta (industrija, krovci električarji, monterji, inženirji, administracija).

Poleg Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije bo sprejet tudi Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz OVE, ki bo predpisal določene varnostne zahteve za te naprave, da bo zagotovljena zaščita ljudi, živali in premoženja pred nevarnostmi, ki izhajajo iz same naprave in pred nevarnostni, ki jih lahko povzročijo zunanji vplivi na napravo. (vir: MZI)


PV 1

 

 

 

 

Za lažji nadzor razvoja samooskrbe z neto merjenjem sta predpisani omejitvi glede maksimalne letne kvote priključene moči na 10 MVA ter maksimalno dovoljene nazivne moči naprave na 11 kVA


Več podatkov dobite tukaj.
 
 

 

Kontakt

AREAL INVEST d.o.o.
Usnjarska ul. 9
SI - 2000   Maribor
SAMO IZLAKAR
041 / 915 364
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.